Giao tiếp sơ cấp A2

Chúng tôi sẽ đi nghỉ lễ.

Chúng tôi sẽ đi nghỉ lễ.

Đặt và lên kế hoạch kỳ nghỉ - Câu điều kiện loại 1, Cụm từ chỉ thời gianBooking and planning a holiday - First conditional, Time expressions

ĐỌC THÊM
Bạn đang ở đâu?

Bạn đang ở đâu?

Thảo luận về các loại chỗ nghỉ khác nhau - Nghe hiểu: Sử dụng thì hiện tại để nói về tương laiDiscussing different types of holiday accommodation - Listening comprehension: Present tense for future use

ĐỌC THÊM
Bạn đã dự định sẽ làm gì chưa?

Bạn đã dự định sẽ làm gì chưa?

Nói về những việc mà chúng ta muốn làm vào kỳ nghỉ - Mẫu động từ (động danh từ so với nguyên thể), "Would like..."Talking about things we like to do on holidays - Verb patterns (gerund vs. infinitive), "Would like..."

ĐỌC THÊM
Chuyến đi thế nào?

Chuyến đi thế nào?

Nói về các phương tiện giao thông khác nhau, có thể hiểu các thông báo giao thôngTalking about different modes of transport, being able to understand transport announcements

ĐỌC THÊM
Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc!

Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc!

Tổ chức và mời mọi người tham gia một bữa tiệc - So sánh "Many" với "much"Organising and inviting people to a party - "Many" vs. "much"

ĐỌC THÊM
Tôi bị đau đầu.

Tôi bị đau đầu.

Nói về tình trạng sức khỏe kém và miêu tả cảm giác của bạn - Động từ khuyết thiếu về trách nhiệm: "should", "must" và "have to"Talking about being unwell and describing how you feel - Modals of obligation: "should", "must" and "have to"

ĐỌC THÊM
Cảm thấy tốt hơn!

Cảm thấy tốt hơn!

Đưa ra và hiểu lời khuyên về sức khỏe: Dạng mệnh lệnh, Đề nghịGiving and understanding health advice - Imperative, Making suggestions

ĐỌC THÊM