Học giao tiếp

Bạn có một đại gia đình?

Bạn có một đại gia đình?

Nói thêm về gia đình và những người họ hàng khác của chúng ta - So sánh và diễn đạt sự sở hữuTalking more about our family and other relatives - Making comparisons and expressing possession

ĐỌC THÊM
Tính cách anh ấy như thế nào?

Tính cách anh ấy như thế nào?

Nói về đặc điểm tính cách của người khác - So sánh hơn nhấtTalking about others' personality traits - Superlatives

ĐỌC THÊM
Ôn tập giao tiếp sơ cấp a2

Ôn tập giao tiếp sơ cấp a2

Ôn tập nhanh những gì bạn đã học ở Bài học 1 đến 4.A quick review of what you learned in Lessons 1 to 4.

ĐỌC THÊM
Bạn đã lớn lên ở đâu?

Bạn đã lớn lên ở đâu?

Kể lại một số sự kiện chính trong cuộc sống của chúng ta - Quá khứ đơnRecounting some main events in our lives - Past simple

ĐỌC THÊM
Các bạn đã gặp nhau như thế nào?

Các bạn đã gặp nhau như thế nào?

Kể về việc bạn đã gặp gỡ vợ/chồng của mình như thế nào - Động từ bất quy tắc trong thì quá khứ đơnTalking about how and when you met your partner - Irregular verbs in the past simple

ĐỌC THÊM
Bạn đã đi học ở đâu?

Bạn đã đi học ở đâu?

Nói về học vấn của chúng ta - Câu hỏi và câu phủ định trong thì quá khứ đơnTalking about our education - Questions and negative sentences in the past simple

ĐỌC THÊM
Tôi đã có việc!

Tôi đã có việc!

Nói về nghề nghiệp và lịch sử công tác của chúng ta - Ôn tập thì quá khứ đơnTalking about our career and work history - Past simple recap

ĐỌC THÊM
Anh ấy đang ở tại bàn làm việc của mình

Anh ấy đang ở tại bàn làm việc của mình

Trò chuyện trong nhiều môi trường làm việc khác nhau - Yêu cầu và cho phépHaving conversations in a variety of working environments - Making requests and giving permission

ĐỌC THÊM
Tôi đang ôn tập cho kỳ thi của mình

Tôi đang ôn tập cho kỳ thi của mình

Nói về việc học của chúng ta, quá khứ và hiện tại - Quá khứ tiếp diễnTalking about our studies, past and present - Past continuous

ĐỌC THÊM
Anh có suy nghĩ gì?

Anh có suy nghĩ gì?

Học các cụm từ hội thoại trong nhiều ngữ cảnh xã hội khác nhau, điều phối một cuộc họpLearning conversational phrases for a variety of social contexts, navigating a meeting

ĐỌC THÊM