Học giao tiếp

Bạn đã dự định sẽ làm gì chưa?

Bạn đã dự định sẽ làm gì chưa?

Nói về những việc mà chúng ta muốn làm vào kỳ nghỉ - Mẫu động từ (động danh từ so với nguyên thể), "Would like..."Talking about things we like to do on holidays - Verb patterns (gerund vs. infinitive), "Would like..."

ĐỌC THÊM
Chuyến đi thế nào?

Chuyến đi thế nào?

Nói về các phương tiện giao thông khác nhau, có thể hiểu các thông báo giao thôngTalking about different modes of transport, being able to understand transport announcements

ĐỌC THÊM
Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc!

Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc!

Tổ chức và mời mọi người tham gia một bữa tiệc - So sánh "Many" với "much"Organising and inviting people to a party - "Many" vs. "much"

ĐỌC THÊM
Tôi bị đau đầu.

Tôi bị đau đầu.

Nói về tình trạng sức khỏe kém và miêu tả cảm giác của bạn - Động từ khuyết thiếu về trách nhiệm: "should", "must" và "have to"Talking about being unwell and describing how you feel - Modals of obligation: "should", "must" and "have to"

ĐỌC THÊM
Cảm thấy tốt hơn!

Cảm thấy tốt hơn!

Đưa ra và hiểu lời khuyên về sức khỏe: Dạng mệnh lệnh, Đề nghịGiving and understanding health advice - Imperative, Making suggestions

ĐỌC THÊM
Tôi có thể mua cho bạn chút đồ uống không?

Tôi có thể mua cho bạn chút đồ uống không?

Các cụm từ hội thoại hữu dụng - Động từ "to get"Useful conversational phrases - Verb "to get"

ĐỌC THÊM
Một buổi hẹn hò!

Một buổi hẹn hò!

Nói về việc hẹn gặp ai đó và đưa ra lời khuyên - Động từ khuyết thiếu "should / must / have to"Talking about dating someone and giving advice - Modals “should / must / have to"

ĐỌC THÊM
Bạn thích thể loại nhạc nào?

Bạn thích thể loại nhạc nào?

Thảo luận về gu âm nhạc và phim truyện yêu thích - Tính từ và trạng từDiscussing our favourite film and music genres - Adjectives and adverbs

ĐỌC THÊM
Bạn có một lối sống lành mạnh không?

Bạn có một lối sống lành mạnh không?

Mô tả về lối sống lành mạnh và không lành mạnh - Sửa đổi trạng từ, động từ khuyết thiếu và dạng động từDescribing healthy and unhealthy lifestyles - Revision of adverbs, modals, verb patterns.

ĐỌC THÊM