Học giao tiếp

Món ăn yêu thích của cô là gì?

Món ăn yêu thích của cô là gì?

Nói về các loại thực phẩm khác nhauTalking about different types of food

ĐỌC THÊM
Tôi đang đọc một quyển sách hay.

Tôi đang đọc một quyển sách hay.

Mô tả những kỹ năng và niềm đam mê của bạnDescribing your skills and passions

ĐỌC THÊM
Anh thấy thế nào?

Anh thấy thế nào?

Sử dụng nhiều tính từ khác nhau để diễn tả bạn cảm thấy thế nàoUsing various adjectives to express how you feel

ĐỌC THÊM
Hãy đặt một kỳ nghỉ!

Hãy đặt một kỳ nghỉ!

Sử dụng thì quá khứ đơn để mô tả những sự việc không thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ.Using the past tense to describe things that go wrong on holiday

ĐỌC THÊM
Tôi muốn sống trên bờ biển.

Tôi muốn sống trên bờ biển.

Mô tả một số đặc điểm tự nhiên của hành tinh của chúng taDescribing some natural features of our planet

ĐỌC THÊM
Đó là truyền thống!

Đó là truyền thống!

Nói về truyền thống và phong tụcTalking about traditions and customs

ĐỌC THÊM
What’s on the menu?

What’s on the menu?

Mô tả và thảo luận về một thực đơn - Compound adjectivesDescribing and discussing a menu - Compound adjectives

ĐỌC THÊM
Pháp luật và Công lý

Pháp luật và Công lý

Đưa ra ý kiến của bạn về luật pháp và tôn giáo - Tính từ và trạng từ phức tạpGiving your opinion on law and religion - Complex adjectives and adverbs

ĐỌC THÊM
Chúng ta đi cắm trại nhé?

Chúng ta đi cắm trại nhé?

Nói về tự nhiên và hoạt động ngoài trời - Kết luận (phải có/không thể)Talking about nature and outdoor activities - Deductions (must have / can’t be)

ĐỌC THÊM