Ngữ pháp cấp độ 3

V_ing: Danh Động từ

V_ing: Danh Động từ

1. Danh động từ là gì? (Gerund) 💡 Danh động từ là một hình thức của động từ, được tạo ra bằng cách thêm đuôi -ing vào động từ nguyên mẫu. Ví dụ: meet → meeting play → playing talk → talking sleep → sleeping Vì có đuôi -ing nên danh động từ sẽ được ghi tắt là V-ing trong bài học này.

ĐỌC THÊM
To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

1. To + Verb (Động từ nguyên mẫu thêm "to") 💡 To + Verb là một hình thức của động từ và được tạo thành bằng cách thêm "to" vào trước một động từ nguyên mẫu. Ví dụ: meet → to meet play → to play talk → to talk sleep → to sleep

ĐỌC THÊM
Nội Động từ - Ngoại Động từ

Nội Động từ - Ngoại Động từ

Tùy theo việc động từ có tân ngữ hay không có tân ngữ theo sau mà chúng ta có thể phân loại động từ trong tiếng Anh thành 2 loại: nội động từ và ngoại động từ.

ĐỌC THÊM
Đại từ Sở hữu

Đại từ Sở hữu

1. Đại từ sở hữu là gì? (Possessive Pronouns) 💡 Đại từ sở hữu là những đại từ để chỉ sự sở hữu. Nghe định nghĩa ở trên thì có thể hơi khó hiểu. Chúng ta chỉ cần xem ví dụ sau đây thì sẽ hiểu rõ hơn: His car is expensive. Mine is cheap.Xe của ấy thì đắt. Cái của tôi thì rẻ.  

ĐỌC THÊM
Đại từ Phản thân

Đại từ Phản thân

1. Đại từ phản thân (Reflexive Pronouns) 💡 Đại từ phản thân bao gồm những đại từ: myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves.  

ĐỌC THÊM
V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

ĐỌC THÊM
Các loại trạng từ khác

Các loại trạng từ khác

Trạng từ chỉ nơi chốn (Place) Dùng để chỉ về nơi mà một sự việc diễn ra hay một vật nằm ở đâu. Ví dụ: Please go upstairs. I saw someone nearby. Do you live here?  

ĐỌC THÊM
Các dạng so sánh

Các dạng so sánh

1. So sánh trong tiếng Anh là gì? Trong tiếng Việt, chúng ta có thể so sánh giữa vật này với vật khác theo 3 cách sau: So sánh bằng: Cây bút này dài bằng cây bút kia. So sánh hơn: Cây bút này dài hơn cây bút kia. So sánh nhất: Cây bút này dài nhất.

ĐỌC THÊM
Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ

Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ

1. Giới từ ghép là gì? 💡 Giới từ ghép là những từ đi chung với nhau và có chức năng như là một giới từ. Những giới từ ghép này cần phải học thuộc nghĩa và cách dùng vì thường sẽ không thể suy ra nghĩa từ những từ đơn lẻ cấu tạo nên giới từ ghép đó.

ĐỌC THÊM
Liên từ Phụ thuộc

Liên từ Phụ thuộc

Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc) là gì? Được dùng để nối 2 mệnh đề trong câu lại với nhau, khi đó 1 mệnh đề sẽ thành mệnh đề chính, mềnh đề còn lại là mệnh đề phụ thuộc (là mệnh đề có liên từ). Ví dụ: I didn't go to school because it rained.   → I didn't go to school → mệnh đề chính   → because it rained → mệnh đề phụ thuộc Liên từ phụ thuộc dùng để thiết lập mối quan hệ giữa 2 mệnh đề trong câu. Đó có thể là mối quan hệ nguyên nhân - kết quả; quan hệ (trong các loại câu điều kiện) hoặc quan hệ trái ngược nhau về logic.

ĐỌC THÊM