150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. hard-working

/ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/
làm việc tích cực và chu đáo

2. harsh

/hɑːʃ/
gay gắt, khắt khe, cay nghiệt

3. helpful

/ˈhelpfəl/
hữu ích, có ích

4. honest

/ˈɒnɪst/
trung thực

5. hypocrite

/ˈhɪpəkrɪt/
người đạo đức giả

6. imaginative

/ɪˈmædʒɪnətɪv/
giàu trí tưởng tượng

7. impatient

/ɪmˈpeɪʃənt/
không kiên nhẫn

8. impolite

/ˌɪmpəlˈaɪt/
bất lịch sự

9. impulsive

/ɪmˈpʌlsɪv/
bốc đồng, bồng bột

10. inconsiderate

/ˌɪnkənˈsɪdərət/
thiếu ân cần, thiếu chu đáo

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)