150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. boastful

/ˈbəʊstfəl/
thích khoe khoang

2. boring

/ˈbɔːrɪŋ/
nhàm chán

3. bossy

/ˈbɒsi/
hống hách, thích ra lệnh

4. brave

/breɪv/
dũng cảm

5. callous

/ˈkæləs/
nhẫn tâm

6. calm

/kɑːm/
bình tĩnh, điềm tĩnh

7. careful

/ˈkeəfəl/
cẩn thận

8. careless

/ˈkeələs/
bất cẩn, cẩu thả

9. changeable

/ˈtʃeɪndʒəbl/
dễ/hay thay đổi

10. charismatic

/kærɪzˈmæt̬ɪk/
thu hút, lôi cuốn

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)