150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. deceitful

/dɪˈsiːtfl/
dối trá

2. decisive

/dɪˈsaɪsɪv/
quyết đoán

3. determined

/dɪˈtɜːmɪnd/
quyết tâm, quả quyết, kiên quyết

4. diligent

/ˈdɪlɪdʒənt/
cần cù, chăm chỉ

5. diplomatic

/ˌdɪpləˈmætɪk/
có tài ngoại giao

6. discreet

/dɪˈskriːt/
thận trọng, kín đáo

7. dishonest

/dɪˈsɒnɪst/
không trung thực

8. dogmatic

/dɒɡˈmætɪk/
độc đoán

9. dynamic

/daɪˈnæmɪk/
năng động

10. easy-going

/ˌiːziˈɡəʊɪŋ/
thoải mái, vô tư, ung dung

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)