150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. emotional

/ɪˈməʊʃənəl/
dễ xúc động, dễ xúc cảm

2. energetic

/ˌenəˈdʒetɪk/
tràn trề năng lượng, mạnh mẽ

3. enthusiastic

/ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
nhiệt tình, đầy nhiệt huyết

4. extrovert

/ˈekstrəvɜːt/
người hướng ngoại

5. fair-minded

/ferˈmaɪndɪd/
công bằng

6. faithful

/ˈfeɪθfəl/
chung thủy

7. fearless

/ˈfɪələs/
không sợ hãi

8. flirtatious

/flɜːˈteɪʃəs/
lẳng lơ, thích tán tỉnh

9. foolhardy

/ˈfuːlˌhɑːdi/
liều lĩnh một cách không cần thiết, dại dột

10. forceful

/ˈfɔːsfəl/
đầy sức thuyết phục

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)