150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. frank

/fræŋk/
ngay thẳng, bộc trực

2. friendly

/ˈfrendli/
thân thiện

3. funny

/ˈfʌni/
vui tính, khôi hài

4. fussy

/ˈfʌsi/
cầu kỳ, kiểu cách

5. generous

/ˈdʒenərəs/
hào phóng, rộng rãi

6. gentle

/ˈdʒentl/
hiền lành, hòa nhã, nhẹ nhàng

7. greedy

/ˈɡriːdi/
tham lam

8. gregarious

/ɡrɪˈɡeəriəs/
thích đàn đúm/giao du

9. grumpy

/ˈɡrʌmpi/
hay gắt gỏng, cục cằn

10. gullible

/ˈɡʌlɪbl/
cả tin, khờ dại, dễ mắc lừa

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)