150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. inconsistent

/ˌɪnkənˈsɪstənt/
không nhất quán, mâu thuẫn

2. indecisive

/ˌɪndɪˈsaɪsɪv/
không quyết đoán

3. independent

/ˌɪndɪˈpendənt/
độc lập, không phụ thuộc

4. indifferent

/ɪnˈdɪfərənt/
thờ ơ, hờ hửng, dửng dưng

5. indiscreet

/ˌɪndɪˈskriːt/
vô ý, không thận trọng, không kín đáo

6. inflexible

/ɪnˈfleksəbl/
không linh động

7. influential

/ˌɪnfluˈenʃəl/
có sức ảnh hưởng, có uy thế

8. intellectual

/ˌɪntəlˈektjuəl/
trí thức

9. intelligent

/ɪnˈtelɪdʒənt/
thông minh

10. interfering

/ɪnt̬ɚˈfɪrɪŋ/
hay quấy rầy, hay gây phiền phức

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)