150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. intolerant

/ɪnˈtɒlərənt/
không dung thứ, không khoan dung

2. introvert

/ˈɪntrəʊvɜːt/
người hướng nội

3. intuitive

/ɪnˈtjuːɪtɪv/
có trực giác tốt

4. irresponsible

/ˌɪrɪˈspɒnsəbl/
thiếu trách nhiệm

5. jealous

/ˈdʒeləs/
ghen tuông

6. kind

/kaɪnd/
tốt bụng

7. lazy

/ˈleɪzi/
lười biếng

8. loyal

/lɔɪəl/
trung thành

9. materialistic

/məˌtɪəriəˈlɪstɪk/
coi trọng vật chất

10. mean

/miːn/
xấu tính, xấu xa

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)