1500 từ vựng hack não chủ đề giao tiếp 3

Cùng học chủ đề giao tiếp trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. address

/ə'dres/
địa chỉ

2. advice

/əd'vais/
lời khuyên

3. annual

/'ænjʊəl/
hằng năm

4. applause

/əˈplɑːz/
vỗ tay tán thưởng

5. appointment

/əˈpɔɪnt.mənt/
cuộc hẹn

6. borrow

/ˈbɑːr.oʊ/
vay mượn

7. bother

/ˈbɑː.ðɚ/
làm phiền

8. claim

/kleɪm/
tự nhận, tự cho là

9. coincide

/ˌkoʊ.ɪnˈsaɪd/
trùng hợp

10. commit

/kəˈmɪt/
cam kết

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)