1500 từ vựng hack não chủ đề giao tiếp 3

Cùng học chủ đề giao tiếp trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. envelope

/ˈɑːn.və.loʊp/
phong bì

2. especially

/ɪˈspeʃ.əl.i/
đặc biệt

3. forget

/fɚˈɡet/
quên

4. hyphen

/ˈhaɪ.fən/
gạch nối

5. impress

/ɪmˈpres/
gây ấn tượng

6. indicate

/ˈɪn.də.keɪt/
chỉ ra

7. invite

/ɪnˈvaɪt/
mời

8. later

/ˈleɪ.t̬ɚ/
trễ

9. legend

/ˈledʒ.ənd/
huyền thoại

10. matter

/ˈmæt̬.ɚ/
vấn đề

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)