1500 từ vựng hack não chủ đề giao tiếp 3

Cùng học chủ đề giao tiếp trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. moment

/ˈmoʊ.mənt/
giây phút

2. obtain

/əbˈteɪn/
đạt được

3. possess

/pəˈzes/
sở hữu

4. recall

/ˈriː.kɑːl/
gọi lại

5. recommend

/ˌrek.əˈmend/
gợi ý

6. refer

tham khảo

7. refuse

/rɪˈfjuːz/
từ chối

8. relevant

/ˈrel.ə.vənt/
có liên quan

9. remember

/rɪˈmem.bɚ/
nhớ

10. remind

/rɪˈmaɪnd/
nhắc lại

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)