1500 từ vựng hack não chủ đề giao tiếp 3

Cùng học chủ đề giao tiếp trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. repel

/rɪˈpel/
đẩy lùi

2. rumor

/ˈruː.mɚ/
tin đồn

3. several

/ˈsev.ɚ.əl/
một số

4. speech

/spiːtʃ/
phát biểu

5. strain

/streɪn/
căng thẳng

6. symbol

/ˈsɪm.bəl/
biểu tượng

7. sympathy

/ˈsɪm.pə.θi/
thông cảm

8. therefore

/ˈðer.fɔːr/
vì vậy

9. translate

/trænsˈleɪt/
dịch

10. underline

/ˌʌn.dɚˈlaɪn/
gạch dưới

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)