1500 từ vựng hack não phần 1

Cùng học phần 1 trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. additional

/ə'di∫ənl/
bổ sung

2. admit

/əd'mit/
thừa nhận

3. agree

/ə'gri:/
đồng ý

4. announce

/ə'naʊns/
thông báo

5. apologize

/əˈpɑː.lə.dʒaɪz/
xin lỗi

6. approve

/ə'pru:v/
tán thành

7. argue

/'ɑ:gju:/
tranh luận

8. blame

/bleim/
khiển trách, đổ lỗi

9. brief

/bri:f/
tóm tắt

10. brochure

/'brəʊ∫ə[r]/
cuốn sách nhỏ

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)