1500 từ vựng hack não phần 2

Cùng học phần 2 trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. inquiry

/ˈɪŋ.kwɚ.i/
cuộc điều tra

2. insist

/in'sist/
khăng khăn

3. interrupt

/,intə'rʌpt/
gián đoạn

4. issue

/'isju:/
vấn đề

5. material

/mə'tir.iəl/
nguyên liệu

6. mention

/'men∫n/
đề cập

7. paragraph

/ˈper.ə.ɡræf/
đoạn văn

8. persuade

/pə'sweid/
thuyết phục

9. phase

/feiz/
giai đoạn

10. predict

/pri'dikt/
dự báo

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)