1500 từ vựng hack não phần 2

Cùng học phần 2 trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. questionnaire

/kwest∫ə'ne[r]/
phiếu điều tra

2. quote

/kwəʊt/
trích dẫn

3. recent

/'ri:sənt/
gần đây

4. reflect

/ri'flekt/
phản chiếu

5. respond

/ri'spɒnd/
phản hồi

6. scream

/skri:m/
hét lên

7. shout

/∫aʊt/
kêu la

8. survey

/ˈsɝː.veɪ/
khảo sát

9. tension

/'ten∫n/
căng thẳng

10. trick

/trik/
thủ thuật, mẹo

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)