Anh có suy nghĩ gì?

Học các cụm từ hội thoại trong nhiều ngữ cảnh xã hội khác nhau, điều phối một cuộc họp
Learning conversational phrases for a variety of social contexts, navigating a meeting
Tôi đã muốn nói với bạn về…

1. Anyway...

Dù sao...

2. I'll let you get on.

Tôi sẽ không làm phiền bạn nữa.

3. Talk to you later.

Nói chuyện với bạn sau.

4. I'd better go. Nice to see you.

Tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp bạn.
Bạn có thể nói lại không?

1. Could you say that again?

Bạn có thể nói lại không?

2. What did you say?

Bạn vừa nói gì?

3. Sorry, I didn't catch that.

Xin lỗi, tôi không nghe rõ.

4. Sorry? / Excuse me?

Xin lỗi?

5. What do you mean?

Ý bạn là gì?

6. Could you speak a little louder?

Bạn có thể nói to hơn một chút được không?

7. I'm not sure I follow.

Tôi không hiểu lắm.
Tôi sẽ viết ghi chú

1. to take notes

viết ghi chú

2. to be in charge of something

phụ trách việc gì đó

3. I wanted to talk to you about...

Tôi đã muốn nói với anh/chị về...

4. What are your thoughts?

Anh/chị có suy nghĩ gì?

5. I think that...

Tôi nghĩ rằng...

6. We're running out of time.

Chúng ta sắp hết thời gian.

7. Do you have anything to add?

Anh/chị có bổ sung gì không?

8. Any questions?

Có câu hỏi nào không?

9. Shall we move on?

Chúng ta tiếp tục nhé?

10. To sum up...

Tóm lại...

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)