Bạn có kế hoạch gì?

Đưa ra gợi ý và kế hoạch - Các cụm động từ khác
Making plans and suggestions - More phrasal verbs

1. Are you free...?

Bạn có rảnh...?

2. Do you fancy...?

Bạn có thích...?

3. I'm free...

Tôi tự do...

4. Let me know...

Hãy cho tôi biết...

5. Let's...

Hãy...

6. See you then

Hẹn gặp lại bạn sau

7. Shall we...?

Chúng ta có nên...?

8. What are your plans...?

Bạn có những kế hoạch gì...?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)