Bạn có khỏe không?

Bày tỏ chúng ta cảm thấy như thế nào - Động từ "to be"
Expressing how we feel - Verb "to be"

1. Fine, thanks.

Tôi ổn, cảm ơn.

2. How about you?

Bạn thì sao?

3. How are you?

Bạn thế nào?

4. I'm good.

Tôi khỏe.

5. I'm not great.

Tôi không khỏe lắm.

6. Not bad, thanks.

Không tệ, xin cảm ơn.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (2)