Bạn có một đại gia đình?

Nói thêm về gia đình và những người họ hàng khác của chúng ta - So sánh và diễn đạt sự sở hữu
Talking more about our family and other relatives - Making comparisons and expressing possession

1. aunt

2. close family

gia đình gắn bó

3. cousin

anh chị em họ

4. nephew

cháu trai

5. niece

cháu gái

6. uncle

chú, bác

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)