Bạn có một lối sống lành mạnh không?

Mô tả về lối sống lành mạnh và không lành mạnh - Sửa đổi trạng từ, động từ khuyết thiếu và dạng động từ
Describing healthy and unhealthy lifestyles - Revision of adverbs, modals, verb patterns.
Lifestyles 1
Lifestyles 2

1. We do plenty of exercise!

Chúng tôi tập thể dục rất nhiều!

2. You don't drink that much.

Bạn đừng uống quá nhiều.

3. He probably doesn't get enough sleep.

Anh ấy có thể ngủ không đủ giấc.

4. She stopped smoking when she was 25.

Cô ấy đã ngừng hút thuốc khi 25 tuổi.

5. I need to go on a diet.

Tôi cần thực hiện một chế độ ăn uống.

6. My mum used to smoke, but she doesn't anymore.

Mẹ tôi từng hút thuốc nhưng bà ấy không còn hút nữa.

7. She has a very balanced diet.

Cô ấy có chế độ ăn uống rất cân bằng.

8. I need to lose some weight.

Tôi cần phải giảm cân một chút.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)