Bạn có nói tiếng Anh không?

Hỏi và trò chuyện về ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng - Động từ "to do"
Asking and talking about the languages we can speak - Verb "to do"

1. Do you speak ...?

Bạn có nói...?

2. English

Tiếng Anh

3. German

Tiếng Đức

4. I speak...

Tôi nói...

5. Turkish

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)