Bạn đã đi học ở đâu?

Nói về học vấn của chúng ta - Câu hỏi và câu phủ định trong thì quá khứ đơn
Talking about our education - Questions and negative sentences in the past simple

1. to be at school

ở trường

2. to fail

trượt

3. to go to school

đi học

4. to go to university

học đại học

5. to learn

học

6. to pass

đỗ

7. to take

làm/thực hiện

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)