Bạn đã lớn lên ở đâu?

Kể lại một số sự kiện chính trong cuộc sống của chúng ta - Quá khứ đơn
Recounting some main events in our lives - Past simple

1. to be born

được sinh ra

2. to become

trở thành

3. to finish

hoàn thành/xong

4. to get

5. to grow up

trưởng thành/lớn lên

6. to move

chuyển

7. to start

bắt đầu

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)