Bạn làm nghề gì?

Nói về nghề nghiệp của chúng ta - Động từ "to do, to work, to study"
Talking about our occupations - Verbs "to do, to work, to study"

1. designer

nhà thiết kế

2. doctor

bác sĩ

3. finance

tài chính

4. I work in...

Tôi làm việc ở...

5. marketing

tiếp thị

6. student

học sinh

7. teacher

giáo viên

8. unemployed

thất nghiệp

9. What do you do?

Bạn làm nghề gì?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)