Bạn tên là gì?

Nói về bản thân chúng ta - Đại từ nhân xưng
Talking about ourselves - Personal pronouns

1. How old are you?

Bạn bao nhiêu tuổi?

2. I'm

Tên tôi là...

3. I'm ... years old.

Tôi ... tuổi.

4. I'm from...

Tôi đến từ...

5. What's your name?

Tên bạn là gì?

6. Where are you from?

Bạn từ đâu đến?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (2)