Bàng thái cách

1. Bàng thái cách là gì?

Bàng thái cách, hay còn gọi là Subjunctive, là một thể đặc biệt trong tiếng Anh, thường được dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng hay sự khẩn cấp phải làm một việc gì đó. Do đó, bàng thái cách hay được dùng để đưa ra lời khuyên.

2. Chức năng của bàng thái cách

Ta chỉ dùng bàng thái cách sau một số động từ hay tính từ đặc biệt. Trong đó, động từ ở mệnh đề sau sẽ chuyển về nguyên mẫu cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:

 • I suggest that he come to work on time.
 • It was essential that we be at the ceremony.
 • He requested Frank not come to the party.
 • The teacher demands that her students not be late for the trip.

 

Những động từ thường dùng ở bàng thái cách

 • to advise (that)
 • to ask (that)
 • to command (that)
 • to demand (that)
 • to desire (that)
 • to insist (that)
 • to propose (that)
 • to recommend (that)
 • to request (that)
 • to suggest (that)
 • to urge (that)

Những tính từ thường dùng ở bàng thái cách

 • It is best (that)
 • It is crucial (that)
 • It is desirable (that)
 • It is essential (that)
 • It is imperative (that)
 • It is important (that)
 • It is necessary (that)
 • It is recommended (that)
 • It is urgent (that)
 • It is vital (that)
 • It is a good idea (that)
 • It is a bad idea (that)

 

3. Lưu ý về bàng thái cách

Chú ý là bàng thái cách chỉ được dùng khi nhấn mạnh tầm quan trọng hay sự khẩn cấp. Do đó nên chú ý đến nghĩa của động từ để dùng cho đúng.

 • She insisted that he come.

    → insist = yêu cầu → Cô ấy yêu cầu anh ta phải đến.

 • She insisted that she didn't do anything illegal.

    → insist = khăng khăng → Cô ấy khăng khăng khẳng định là cô không làm gì sai trái.

 

Do cách dùng này khá trang trọng nên trong văn cảnh bình thường, chúng hay dùng kèm chữ "should" sau 3 động từ "suggest," "recommend" và "insist."

 • I suggest that he should come to work on time.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)