Bắt đầu một công việc mới

Giới thiệu bản thân và gặp gỡ nhóm trong ngày đầu tiên.
Introducing yourself and meeting the team on your first day.
Giới thiệu bản thân bạn trong ngày đầu tiên (Phần 1)

1. Hi, I'm Eva.

Chào, tôi là Eva.

2. I'm the new marketing intern.

Tôi là thực tập sinh tiếp thị mới.

3. It's my first day.

Đây là ngày đầu tiên đi làm việc của tôi.

4. Welcome!

Xin chào mừng bạn!

5. What do you do?

Bạn làm gì?

6. I work in the sales department.

Tôi làm việc ở phòng kinh doanh.

7. Pleased to meet you.

Rất vui được gặp bạn.
Giới thiệu bản thân bạn vào ngày đầu tiên (Phần 2)

1. Where did you work before?

Trước đây bạn đã làm việc ở đâu?

2. I worked at ... before.

Trước đây tôi làm việc ở...

3. I just graduated.

Tôi vừa tốt nghiệp.

4. How long have you worked here?

Bạn đã làm việc tại đây bao lâu rồi?

5. I've been working here for two years.

Tôi đã làm việc ở đây được hai năm.

6. This is your desk.

This is your desk. (Đây là bàn của bạn.)

7. If you need anything, just ask.

Nếu bạn cần bất cứ thứ gì, hãy hỏi.
Mô tả các vị trí và phòng ban trong công ty

1. company

công ty

2. employee

người làm công

3. staff

nhân viên

4. boss

ông chủ

5. manager

người quản lý

6. department

phòng ban

7. sales

bán hàng

8. marketing

tiếp thị

9. finance

tài chính

10. IT

Information Technology - Công nghệ thông tin

11. HR

Human Resources (Nhân sự)

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)