Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Chức năng của từ hạn định (Determiners)

Bài học này nói về chức năng cụ thể của từng loại từ hạn định.

Bạn cũng có thể học thêm về chức năng tổng quát của tất cả các từ hạn định trong tiếng Anh trong bài học Chức năng của từ hạn định nữa nhé!

1. Mạo từ (Articles)

✅ Tóm tắt:

  Danh từ số ít Danh từ số nhiều Danh từ không đếm được
Nếu danh từ là không xác định Mạo từ a hoặc an
 • a cat
 • a student

(không dùng mạo từ)

 • cats
 • students

(không dùng mạo từ)

 • water
 • paper
Nếu danh từ là xác định

Mạo từ the

 • the cat
 • the student

Mạo từ the

 • the cats
 • the students

Mạo từ the

 • the water
 • the paper

Mạo từ là một trong những loại từ hạn định phổ biến nhất trong tiếng Anh.

Việc chọn lựa mạo từ cho danh từ phụ thuộc vào việc danh từ đó có "xác định" hay không, và danh từ đó thuộc loại số ít, số nhiều, hay không đếm được.

Trường hợp danh từ không xác định

💡 Danh từ không xác định có nghĩa là khi người nghe và người nói chưa biết gì về đối tượng được nói đến hoặc chỉ biết một cách chung chung.

Ví dụ:

 • a cat → một con mèo nói chung chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về con mèo này.
 • students → các học sinh nói chung chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về những người học sinh này.

a cat   students

Khi danh từ không xác định, chúng ta dùng mạo từ như sau:

 • Danh từ số ít: dùng mạo từ a hoặc an

Ví dụ: a cat, an apple

 • Danh từ số nhiều: không dùng mạo từ

→ Ví dụ: students, phones

 • Danh từ không đếm được: không dùng mạo từ

→ Ví dụ: water, paper

Vậy với trường hợp danh từ số ít, khi nào dùng a, khi nào dùng an?

Dùng "an" khi danh từ bắt đầu bằng âm nguyên âm, còn dùng "a" khi danh từ bắt đầu bằng âm phụ âm:

 • apple bắt đầu bằng nguyên âm /æ/ → an apple
 • bottle bắt đầu bằng phụ âm /b/ → a bottle

Lưu ý là chúng ta phải xét đến âm phát ra thực sự khi nói chứ không phải khi viết:

 • hour (giờ), khi viết thì bắt đầu bằng chữ cái phụ âm h, nhưng khi nói thì h không được phát âm mà bắt đầu bằng nguyên âm /aʊ/ (/ˈaʊər/) → an hour
 • uniform (đồng phục), khi viết thì bắt đầu bằng chữ cái nguyên âm u, nhưng khi nói thì từ này bắt đầu bằng phụ âm /j/ (/juːnɪfɔːrm/) → a uniform

Trường hợp danh từ xác định

💡 Ngược lại với danh từ không xác định, danh từ xác định có nghĩa là khi người nghe và người nói đã biết gì đó về đối tượng được nói đến hoặc đã nói đến trong cuộc trò chuyện.

Ví dụ:

 • the cat → con mèo, đã được biết đến hoặc đã được nói đến trong cuộc trò chuyện
 • the students → các học sinh, đã được biết đến hoặc đã được nói đến trong cuộc trò chuyện

Khi danh từ xác định, chúng ta dùng mạo từ the cho cả 3 loại danh từ: danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được.

2. Từ hạn định chỉ định (Demonstrative Determiners)

✅ Tóm tắt:

  Danh từ số ít Danh từ số nhiều Danh từ không đếm được
Gần người nói this
này
these
này

this
này

Xa người nói

that
đó, kia

those
đó, kia

that
đó, kia


💡 Từ hạn định chỉ định
dùng để chỉ sự xa hay gần người nói.

Gồm 4 từ: this, that, these, those

Ví dụ:

 • I like this color.

  → Tôi thích màu này.

 • That girl looks so cute.

  → Bé gái đó trông thật dễ thương.

 • These books belong to me.

  → Những quyển sách này thuộc về tôi.

 • Can you see those buildings?

  → Bạn có thấy những tòa nhà đó không?

 • This tea tastes good.

  → Trà này ngon.

 • I don't like that advice.

  → Tôi không thích lời khuyên đó.

This tea tastes good.    
This tea tastes good.    

3. Từ hạn định sở hữu / Tính từ sở hữu (Possessive Determiners)

💡 Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, được dùng để chỉ việc ai đó đang "sở hữu" một thứ gì đó.

Gồm 7 từ: my, your, his, her, its, our, their tương ứng với các đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they.

Ví dụ:

 • We sold our house last week.

  → Chúng tôi đã bán căn nhà của chúng tôi vào tuần trước.

 • Your book is currently at my room.

  → Quyển sách của bạn hiện đang ở phòng của tôi.

 • Her dress is very expensive.

  → Chiếc đầm của cô ấy rất đắt tiền.

We sold our house last week.
We sold our house last week.

⚠️ Lưu ý:

 • Không nhằm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.

  → Ví dụ: my (tính từ sở hữu) >< mine (đại từ sở hữu)

 • Phân biệt ITS (của nó) với IT'S (= IT + IS):

  → The cat licks its fur. → Con mèo liếm lông của nó.

  → It's raining. = It is raining. → Trời đang mưa.

  → Look at the train! It's coming. = It is comming → Nhìn tàu hỏa kìa! đang tiến đến.

4. Từ chỉ số lượng (Quantifiers)

✅ Tóm tắt:

  Danh từ số ít Danh từ số nhiều Danh từ không đếm được Danh từ số nhiều + Danh từ không đếm được
Từ chỉ số lượng
 • every
  mọi
 • each
  mỗi
 • either
  một trong hai
 • neither
  cả hai đều không
 • some
  một cái / một người nào đó
  [ít khi dùng]
 • a few
  một vài
 • a number of
  một số
 • several
  một số
 • few
  hầu như không có
 • many
  nhiều
 • ...
 • a little
  một chút
 • a great deal of
  một lượng lớn
 • a large amount of
  một lượng lớn
 • little
  hầu như không có
 • much
  nhiều
 • ...
 • all
  tất cả
 • a bit of
  một chút
 • a lot of / lots of
  nhiều
 • no
  không có
 • plenty of
  nhiều
 • any
  bất kỳ
 • some
  một vài
 • enough
  đủ
 • ...

 

💡 Từ chỉ số lượng là những từ mô tả số lượng của một cụm danh từ.

Ví dụ:

 • I buy every book by this author.

  → Tôi mua mọi quyển sách của tác giả này.

 • Neither answer is correct.

  → Cả hai đáp án đều không chính xác.

 • I have got little time to write the report.

  → Tôi hầu như không có thời gian để viết báo cáo.

 • All students have passed the final exam.

  → Tất cả học sinh đã đậu bài thi cuối kỳ.

 • He had no money.

  → Anh ấy không có tiền.

He had no money.
He had no money.

Riêng với từ enough: nếu enough là từ chỉ số lượng thì nó sẽ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ, nhưng nếu enough là trạng từ thì nó đứng sau và bổ nghĩa cho động từ, tính từ và trạng từ khác.

 • I don't have enough money.

  →  Tôi không có đủ tiền.

  → Enough là từ chỉ số lượng, bổ nghĩa cho danh từ money.

 • This house isn't big enough for us.

  →  Ngôi nhà này không đủ lớn cho chúng tôi.

  → Enough là trạng từ, bổ nghĩa cho tính từ big.

5. Số từ (Numbers)

💡 Số từ bao gồm số đếm và số thứ tự.

 • Số đếm: one, two, three ...
 • Số thứ tự: first, second, third ...

Ví dụ:

 • There are about two hundred people on the street.

  → Có khoảng 200 người ở trên đường.

 • This is her second movie.

  → Đây là bộ phim thứ hai của cô ấy.

 • The first three people who answer correctly will get a present.

  → Ba người đầu tiên trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà.

There are about two hundred people on the street.
There are about two hundred people on the street.

 

⚠️ Lưu ý là danh từ không đếm được sẽ không thể dùng số đếm.

6. Từ hạn định Nghi vấn (Interrogative Determiners)

💡 Từ hạn định nghi vấn được dùng để hỏi.

Gồm 3 từ: what, which, whose :

 • what: (cái) nào, (loại) nào
 • which: (cái) nào, (loại) nào, (người) nào trong số những cái này, những loại này, những người này
 • whose: của ai, của cái gì

Ví dụ:

 • What sports do you like?

→ Bạn thích môn thể thao nào?

 • Which dress do you like? The red one or the green one?

→ Bạn thích cái đầm nào? Cái màu đỏ hay màu xanh lá?

 • Whose phone was stolen?

→ Điện thoại của ai bị trộm vậy?

⚠️ Which whose có thể dùng cho người và vật, what chỉ có thể dùng cho vật.

7. Từ hạn định chỉ Sự khác biệt

✅ Tóm tắt:

  Danh từ số ít Danh từ số nhiều Danh từ không đếm được
Cái khác another other

other

Cái còn lại

the other

the other

the other

 

Có 3 từ hạn định chỉ sự khác biệt. Đó là: another, other và the other.

Cách dùng cụ thể 3 từ hạn định này:

 • another:

  → dùng để chỉ một cái gì đó khác, hoăc thêm vào cái đã nói đến trước đó

  → dùng với danh từ số ít

     - There is another student waiting outside. → Có một học sinh khác đang chờ ở ngoài.

     - Would you like another cup of coffee? → Bạn có muốn thêm 1 cốc cà phê nữa không?

 • other:

  → dùng để chỉ một cái gì đó khác với cái đã nói đến trước đó

  → dùng với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được

    - I have no other ideas. → Tôi không có ý kiến khác.

    - Do you have any other experience? → Bạn có kinh nghiệm nào khác không?

 • the other:

  → dùng để chỉ đến (những) cái còn lại trong (những) cái đã nói đến trước đó

  → dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều hoặc không đếm được

      - I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series. → Tôi thích quyển sách đầu tiên nhưng tôi không đọc những quyển còn lại trong series.

      - Where is the other box of candy? → Hộp kẹo còn lại ở đâu rồi?

 

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)