Cấu trúc Song song trong câu

Khi dùng liên từ kết hợp (như "and" và "but") hay liên từ tương quan (như "either...or...) để nối các thành phần trong câu lại với nhau, những thành phần đó phải giống nhau về từ loại và/hoặc cấu trúc.

Đối với từ đơn:

 • Can he read and write?

   → cùng là động từ nguyên mẫu

   → Sai: Can he read and wrote?

 • I enjoy running and swimming.

   → cùng là động từ thêm -ing

 • He editted the letter quickly and correctly.

   → cùng là trạng từ

 • The room is neither spacious nor bright.

   → cùng là tính từ

Đối với cụm hoặc mệnh đề:

 • He remembered what he did and why he did it.

   → Sai: He remembered what to do and why he did it.

 • He suggested going out and having dinner.

   → Sai: He suggested going out and have dinner.

 • We were told to either work early or come home late.
 • I save money either to buy a new house or (to) purchase a new car.
 • I save money to buy either a new house or a new car.

 

Lưu ý:

Có nhiều cách dùng liên từ để tạo thành cấu trúc song song. Tuy nhiên, cần chú ý đến sự nhất quán của thành phần được nối.

Ví dụ:

 • He editted the letter quickly and correctly.

   → "and" nối 2 trạng từ

 • He wrote the letter quickly and editted it correctly.

   → "and" nối 2 cụm từ

 • He wrote the letter and the application form quickly.

   → "and" nối 2 danh từ


 

Liên từ trong tiếng Anh có nhiều loại. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây:

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)