Chúng ta đi cắm trại nhé?

Nói về tự nhiên và hoạt động ngoài trời - Kết luận (phải có/không thể)
Talking about nature and outdoor activities - Deductions (must have / can’t be)

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)