Động từ Khởi phát

1. Động từ khởi phát là gì? (Causative verbs)

💡 Động từ khởi phát là những động từ gây ra một hành động nào đó khác.

Các động từ khởi phát gồm: let, make, have, get, help

Ví dụ: 

  • He won't let me go.

   → Anh ấy không để cho tôi đi.

  • My mother often makes me eat vegetables.

   → Mẹ tôi thường bắt tôi ăn rau.

  • Allen helped me repair my car.

   → Allen giúp tôi sửa xe.

Allen helped me repair my car

Allen helped me repair my car.

 

2. Cấu trúc của các động từ khởi phát

  Cách dùng & Ý nghĩa Ví dụ
let

Cho phép ai đó làm gì đó:

LET + người + động từ nguyên mẫu

My parents let me come home after 10 pm.

Bố mẹ tôi cho phép tôi về nhà sau 10 giờ tối.

Cấu trúc: LET + người + động từ nguyên mẫu

make

Bắt ai đó phải là gì đó:

MAKE + người + động từ nguyên mẫu

My mother makes me clean the room.

Mẹ tôi bắt tôi dọn dẹp phòng.

Cấu trúc: MAKE + người + động từ nguyên mẫu

have

Nhờ ai đó làm gì đó cho mình (chủ động):

HAVE + người + động từ nguyên mẫu

Nhờ ai đó làm gì đó cho mình (bị động):

HAVE + vật + V-ed/V3

Lưu ý: trong văn phong không trang trọng, ta có thể dùng get thay cho have.

I had Thomas wash my car.

Tôi nhờ Thomas rửa xe của tôi.

Cấu trúc: HAVE + người + động từ nguyên mẫu

I had my car washed.

Tôi nhờ (ai đó) rửa xe của tôi.

Cấu trúc: HAVE + vật + V-ed/V3

 

get

Thuyết phục được / bắt buộc ai đó làm gì đó cho mình:

GET + người + To Verb

Làm cho cái gì đó thực hiện hành động nào đó:

GET + vật + V-ing

He got his sister to help him with his homework.

Anh ấy thuyết phục được chị gái giúp làm bài tập về nhà.

Cấu trúc: GET + người/vật + To Verb

Can you really get that old car going again?

Bạn thật sự có thể làm cho cái xe cũ đó chạy được lại sao?

Cấu trúc: GET + người/vật + V-ing

help

Giúp đỡ ai đó làm gì đó:

HELP + người + động từ nguyên mẫu

HELP + người + To Verb

She helped me carry the box.

= She helped me to carry the box.

Cô ấy giúp tôi khiêng cái thùng.

Cấu trúc: HELP + người + động từ nguyên mẫu

Cấu trúc: HELP + người + To Verb

 

 


 

Động từ trong tiếng Anh có nhiều loại. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây:

 

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)