Flower - Từ vựng về các loài hoa

63 Từ vựng về các loài hoa

1. wildflower

/ˈwaɪldˌflaʊər/
hoa dại

2. wisteria

/wɪˈstɪriə/
hoa đậu tía

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (4)