Flower - Từ vựng về các loài hoa

63 Từ vựng về các loài hoa

1. wildflower

/ˈwaɪldˌflaʊər/
hoa dại

2. wisteria

/wɪˈstɪriə/
hoa đậu tía

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (4)

  • image
    Suta Ritoru2 years ago

    Các từ vựng rất đầy đủ nhưng tôi cần thêm phần hình ảnh để có thể phân biệt dễ hơn các loại hoa.