Liên từ Kết hợp

Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp) là gì?

  • Có tổng cộng 7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh.
  • Đặc điểm ghi nhớ: FANBOYS

 

F A N B O Y S
for and nor but or yet so


Chức năng của liên từ kết hợp

  • Nối 2 từ trong câu. Lưu ý là chúng phải giống về bản chất; ví dụ: cùng là tính từ hoặc cùng là danh từ. Không thể nối 1 danh từ với 1 tính từ, 1 trạng từ với 1 tính từ, ..... được. Ví dụ: a cat and a dog; beautiful but young...
  • Nối 2 cụm từ. Ví dụ: in the garden or in the living room
  • Nối 2 mệnh đề. Ví dụ: You must study, or you won't learn grammar.

 

7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh

FOR: giải thích lý do hoặc mục đích (dùng giống because)

Ví dụ: I don't believe in his words; for he used to lie to me in the past.

Lưu ý: khi hoạt động như một liên từ, for chỉ đứng ở giữa câu, sau for phải sử dụng một mệnh đề và trước for phải có dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu phẩy (,).

 

AND: thêm / bổ sung một thứ vào một thứ khác

Ví dụ:  I can read and write very well in English.

 

NOR: dùng để bổ sung một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu trước đó.

Ví dụ: No, I won't be there on Monday nor Tuesday.

Lưu ý: NOR không được dùng như một liên từ kết hợp nhiều mà thường dùng trong với neither (Xem mục Liên từ tương quan ở dưới)

 

BUT: dùng để diễn tả sự đối lập, ngược nghĩa

Ví dụ:  I tried to explain everything to him but he just didn't listen to me.

 

OR: dùng để trình bày thêm một lựa chọn khác.

Ví dụ:  You can study hard for this exam or you can fail

 

YET: dùng để giới thiệu một ý ngược lại so với ý trước đó (tương tự but)

Ví dụ: John plays basketball well, yet his favorite sport is badminton.

 

SO: dùng để nói về một kết quả hoặc một ảnh hưởng của hành động/sự việc được nhắc đến trước đó.   

Ví dụ:  I prepared well in advance so I am confident that I will win this game.

 


Liên từ trong tiếng Anh có nhiều loại. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây:

 

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)