Liên từ Tương quan

Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) là gì?

  • Chức năng giống với liên từ kết hợp. Nghĩa là chúng chỉ nối 2 đơn vị giống nhau về bản chất trong câu. Ví dụ: nối được 2 danh từ, 2 tính từ, 2 mệnh đề nhưng không thể nối 1 danh từ với 1 tính từ hay 1 từ với 1 mệnh đề.
  • Chúng luôn đi thành đôi và không thể tách rời được.
  • Một số liền từ tương quan phổ biến:

   → both...and...

   → either...or....

   → neither...nor...

   → not only...but also...

 

Các liên từ tương quan phổ biến

 

EITHER … OR: dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này, hoặc là cái kia.

Ví dụ: I want either the noddle or the rice.

 

NEITHER … NOR: dùng để diễn tả phủ định kép: không cái này cũng không cái kia.

Ví dụ: Neither Jack nor Mary agreed to lend me a hand.

 

BOTH … AND: dùng để diễn tả lựa chọn kép: cả cái này lẫn cả cái kia.

Ví dụBoth his mother and his father will visit my grandparents in this summer.

 

NOT ONLY … BUT ALSO: dùng để diễn tả lựa chọn kép: không những cái này mà cả cái kia

Ví dụ: She not only wrote the text but also drew the illustrations.

 

Chú ý đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

  • Với neither…nor, either…or, not only …but also, động từ được chia với chủ ngữ gần nó nhất:

   → Neither my best friend, Tom, nor I am going to take a course on French.

   → Either my best friend, Tom, or I am going to take a course on French.

   → Not only I but my friend, Tom, is also going to take a course on French.

  • Với both…and..., động từ chia theo chủ ngữ kép (là cả 2 danh từ trước đó.), nghĩa là ở số nhiều

   → Both my best friend, Tom, and I are going to take a course on French.

 


 

Liên từ trong tiếng Anh có nhiều loại. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây:

 

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)