Lớp 10 - Bài 3: People's background

BÀI 3: PEOPLE'S BACKGROUND

1. interrupt

/ˌɪntəˈrʌpt/
gián đoạn

2. mature

/məˈtjʊər/
trưởng thành, chín chắn

3. obtain

/əb'tein/
giành được, kiếm được (to acquire)

4. rare

/reər/
hiếm, hiếm có

5. romantic

/rəʊ ˈmæntɪk/
Lãng mạn

6. tragic

/ˈtrædʒɪk/
bi thảm, bi kịch

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)