Lớp 10 - Bài 5: Technology and you

BÀI 5: TECHNOLOGY AND YOU

1. camcorder

/ˈkæmˌkɔ:dər/
máy quay video

2. CD ROM

/ˌsi:di:ˈrɒm/
đĩa CD dùng để lưu trữ

3. communicator

/kəˈmju:nɪkeɪtər/
người giao tiếp

4. computer screen

/kəm'pju:tə skri:n/
màn hình máy tính

5. CPU (Central Processing Unit)

/ˌsi:pi:ˈju:/
bộ xử lý trung tâm

6. dial

/ˈdaɪəl/
Quay số

7. floppy disk

/ˈflɒpi disk/
đĩa mềm

8. hardware

/ˈhɑ:dweər/
phần cứng

9. insert

/ɪnˈsɜːt/
chèn vào, cho vào

10. keyboard

/ˈki:bɔ:d/
bàn phím

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)