Lớp 3 - Bài 1: I'm Eric Kent. - Tôi là Eric Kent

Lớp 3 - Bài 1: I'm Eric Kent.

1. good afternoon

/gʊd 'ɑ:ftə'nu:n/
Xin chào (dùng cho buổi chiều)

2. good evening

/gʊd i':vniŋ/
Xin chào (dùng cho buổi tối)

3. good morning

/gʊd 'mɔ:niŋ/
Xin chào (dùng cho buổi sáng)

4. good night

/ɡʊd 'naɪt/
Chúc ngủ ngon

5. hello

/həˈloʊ/
xin chào

6. hi

/haɪ/
xin chào

7. I

/aɪ/
tôi, mình, tớ

8. I'm

/ʌɪm/
tôi là

9. meet

/miːt/
gặp

10. nice

/naɪs/
tốt đẹp

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)