Lớp 3 - Bài 10: It's sunny today. - Hôm nay trời nắng.

BÀI 10: IT'S SUNNY TODAY.

1. city

/ˈsɪti/
thành phố

2. cloudy

/ˈklaʊdi/
nhiều mây

3. cold

/kəʊld/
sự cảm lạnh

4. count

/kaʊnt/
đếm

5. hot

/hɔt/
nóng

6. how many

/haʊ ˈmeni/
bao nhiêu

7. many

/ˈmɛni/
nhiều

8. over there

/ˈəʊvə ðɛː/
đằng kia

9. play

/pleɪ/
chơi

10. rainy

/ˈreɪni/
mưa, có mưa

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)