Lớp 3 - Bài 3: What's yours name? - Tên của bạn là gì

BÀI 3: WHAT'S YOUR NAME?

1. alphabet

/ˈalfəbɛt/
bảng chữ cái

2. glad

/ɡlad/
vui

3. Linda

/ˈlində/
bạn Linda

4. my

/mʌɪ/
của tôi

5. name

/neim/
tên

6. Peter

/ˈpiːtə/
Peter

7. that

/ðæt/
kia, đó

8. this

/ðɪs/
đây

9. your

/jɔ:/
của bạn

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)