Lớp 3 - Bài 4: who's he? - Anh ta là ai?

BÀI 4: WHO'S HE?

1. friend

/frɛnd/
bạn bè

2. he

/hi:/
anh ấy/ cậu ấy/ ông ấy

3. let's

/lɛts/
chúng ta hãy

4. Miss

/mɪs/
cô (đặt trước tên/họ của người phụ nữ trẻ, chưa có gia đình)

5. play

/pleɪ/
chơi

6. please

/pliːz/
làm ơn

7. she

/ʃi:/
cô ấy/ chị ấy/ bà ấy

8. sit down

/sɪt daʊn/
ngồi xuống

9. stand up

/stænd ʌp/
đứng dậy

10. we

/wi:/
chúng tôi, chúng ta

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)