Lớp 3 - Bài 8: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi?

BÀI 8: HOW OLD ARE YOU?

1. eight

/eɪt/
số 8

2. five

/fʌɪv/
số 5

3. four

/fɔː/
số 4

4. nine

/nʌɪn/
số 9

5. number

/ˈnʌmbə(r)/
số

6. one

/wʌn/
số 1

7. seven

/ˈsɛv(ə)n/
số 7

8. six

/sɪks/
số 6

9. ten

/tɛn/
số 10

10. three

/θriː/
số 3

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)