Lớp 4 - Bài 1: I'm from America. - Tôi đến từ Mỹ.

BÀI 1: I'M FROM AMERICA.

1. America

/əˈmɛrɪkə/
nước Mỹ

2. Cambodia

/kamˈbəʊdɪə/
nước Campuchia

3. China

/'tʃaɪnə/
Nước Trung Quốc

4. England

/ˈɪŋɡlənd/
nước Anh

5. France

/fræns/
Nước Pháp

6. from

/frɒm/ /frəm/
từ

7. Laos

/laʊs/
nước Lào

8. Singapore

/ˌsɪŋəˈpɔː/
Nước Singapore

9. Thailand

/ˈtʌɪland/
Nước Thái Lan

10. Vietnam

/vjɛtˈnam/
nước Việt Nam

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)