Lớp 4 - Bài 2: When's your birthday? - Khi nào là sinh nhật của bạn?

BÀI 2: WHEN'S YOUR BIRTHDAY?

1. April

/ˈeɪpr(ɪ)l/
tháng 4

2. August

/ɔːˈɡʌst/ /
tháng 8

3. birthday

/ˈbɜːrθdeɪ/
sinh nhật

4. cake

/keɪk/
bánh ngọt

5. December

/dɪˈsɛmbə/
tháng 12

6. for

/fɔː/ /
dành cho

7. gift

/gift/
quà

8. hat

/hat/ /

9. January

/ˈdʒanjʊ(ə)ri/ /
tháng 1

10. July

/dʒʊˈlʌɪ/
tháng 7

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)