Lớp 4 - Bài 3: I can fly - Tôi có thể bay

BÀI 3: I CAN FLY

1. a banana

/ə bəˈnɑːnə/
một quả chuối

2. a candy

/ə ˈkandi/
một cái kẹo

3. a packet of milk

/ə ˈpakɪt əv mɪlk/
túi sữa, gói sữa

4. an apple

/ən ˈap(ə)l/
một quả táo

5. an ice cream

/ən ʌɪs kriːm/ /
một que kem

6. can

/kən//
có thể

7. can't

/kɑːnt/
không thể

8. dance

/dɑːns/
nhảy, múa

9. Here you are

/hɪə juː ɑː/
của bạn đây

10. play football

/pleɪ ˈfʊtbɔːl/
đá bóng

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)