Lớp 4 - Bài 5: I have Math and Science today.

BÀI 5: I HAVE MATH AND SCIENCE TODAY.

1. animal

/ˈænɪml/
động vật, con vật

2. art

/ɑːt/ /
mỹ thuật

3. because

/bi'kɔz/
bởi vì

4. Chinese

/ˌtʃaɪ'ni:z/
tiếng Trung Quốc, người Trung Quốc

5. difficult

/ˈdɪfɪkəlt/
khó

6. English

/'ɪɳglɪʃ/
người Anh

7. full of fun

/fʊl əv fʌn/
rất vui, tràn ngập niềm vui

8. Informatics

/ˌɪnfəˈmatɪks/
môn Tin học

9. learn

/ lə:n/
học, nghiên cứu

10. lesson

/ˈlɛs(ə)n/
bài học, bài giảng

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)