Lớp 4 - Bài 5: I have Math and Science today.

BÀI 5: I HAVE MATH AND SCIENCE TODAY.

1. math

/mæθ/
môn toán, toán học

2. music

/'mju:zɪk/
âm nhạc, môn nhạc

3. plant

/plɑ:nt/
thực vật, cây

4. Science

/ˈsʌɪəns/
môn Khoa học

5. subject

/ˈsʌbdʒɪkt/
môn học

6. the most

/ðə məʊst/
nhất

7. today

/tə'deɪ/
hôm nay

8. Vietnamese

/,vɪetnə'mi:z/
môn Tiếng Việt

9. why

/waɪ/
tại sao, vì sao

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)